Beluç

به شورای همبستگی ترکمن ـ ایران
دوستان و همرزمان گرامی!
رژیم دیکتاتوری و توتالیتر دینی مُلّایان حاکم برایران، نزدیک به نیم قرن، همه‌ی تلاش خود را به کار گرفت تا جنبش سیاسی ملّی ایران زمین وهمه‌ی احزاب و سازمانها و رهبریهای سیاسی ساکنان آن، از هر تیره و زبان را درهم کوبد.
او درین راه، پس ازممنوعیت مطلق فعالیت های سیاسی و بستن ارگانهای آن احزاب وسازمانها و نیز اعدام سران این تشکلات سیاسی، دست به اعدام عمومی زندانیای سیاسی ای زد که حتّا محاکمه شده بودند و درین راه کشتار تاریخی خاوران را از خود بیادگار گذاشت. بدین ها نیز بسنده نکرده به ترور رهبران سیاسی و نویسندگان و هنرمندان کشور، مانند دکتر قاسملو.شرافکندی، دکتر بختیار، فروهرها و فریدون فّرخزادها دست زد.
امّا اقدام بزرگ و تاریخی همبستگی سیاسوین آگاهی از کشور چون شما، نه یک مشت محکم بر دهان یاوه گویان ستمگر رژیم ملّایان حاکم بر ایران بود، بلکه آن آتش سوزانی است که به یاری سایر نیروهای سیاسی همدل کشور، بر همه‌ی آرمان ونظام پوشالی آنان افتاده و بزودی دودمان شان را بر باد خواهد داد.
این همبستگی پرتوان شما به ملّایان حاکم کوردل، هُشدار می دهد که فرزندان توماج های ترکمن ایران زمین، همبسته ترا از پیش، توماج وار متحد و یکپارچه ایستاه اند تا دست در دست همه‌ی ملت بزرگ وهمدل کشورشان، نظام قرون وسطایی ملّایان تاریک اندیش را به زباله دان تاریخ درافکنند.
این کار شما، درین شرایط پراکندگی جنبش، امیدی در دل همه‌ی آن نیروهای سیاسی ای می اندازد که مانند شما در تلاش فراهم آوردن شورای مدیریت گزار ازنظام دیکتاتوری دینی حاکم بر کشورمان می باشند واین میسر نیست مگر با راهی که شورای همبستگی ملّی شما درپیش گرفته است.
پنداشت خصم که با خس و خاشاک و ظلمم و جور همواره می توان ره سیل دمان گرفت
اتحاد و همبستگی شما و راهی که بر گزیده اید همان سیلی خواهد بود که درمضمون این شعر نهفته است. پیروز و سربلند باشید، آموزگاران امید و همبستگی ایران زمین!
مسئول جبهه متحد بلوچستانِ ایران
جمشید امیری

8یانوار 2019

ما هم متقابلا به جنبش آزادیبخش ملت بلوچ و بویژه به پیشگامان جبهه متحد بلوچستان ایران آرزوی پیروزی و شکوفا کردن سرزمین و مردم بلوچستان را داریم.

 

Zikir 2

جنبش اعتراضی دی‌ماه سال1396 علیه رژیم جمهوری اسلامی نقطه ‌عطفی در تاریخ تحولات اجتماعی چهار دهه‌ی اخیر ایران میباشد.هم اکنون حرکت اکثریت اجزای این جنبش‌های مدنی واز آن جمله جنبش برابری طلبانه اتنیکها درایران رو به پیش دارد وبا سازماندهی اعتراضات مستمر،فزاینده ،پویا و فراگیر وارد فاز نوینی از مبارزه شده اند.

Zikir 2

ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر

فراخوان به همکاری مشترک


کشور ما نزديک به ۴٠ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرايطی که مردم ايران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهايی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جريان ها، سازمان ها و احزاب سياسی، با ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت، فعاليت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زير آغاز کرده ايم. ما اين حرکت مقدماتی را گامی در جهت ايجاد يک اتحاد گسترده دانسته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نخواهيم کرد.
ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزيستی همه طيف ها و گرايش های سياسی دموکراتيک پايبنديم. ما با تاکيد قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش های اعتراضی، مدنی و دموکراتيک در ايران و پشتيبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جريان های جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زير همسو می دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می نمائيم.
مبانی مشترک همکاری ما مقدمه :
الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادیهای سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند. تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میدهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ايران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند.
کارگران، معلمان، دانشگاهيان و ديگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامين زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نيستند و از حق تشکيل سنديکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليتهای ساکن ايران با خشنترين شيوهها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ايران در ادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ میدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکميت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود.
رژيم جمهوری اسلامی ايران در کليت خود اصلاح پذير نيست و در چارچوب آن، هيچيک از خواست های دموکراتيک مردم ايران تحقق پذير نيست. بنابراين، سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی ايران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرايی سرکوبگر (اعم از سياسی، نظامی، امنيتی و غيره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و ديگر قوانين غير دموکراتيک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار يک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدايی دين و دولت و حقوق بشر می باشد.
ب: مبارزه عليه جمهوری اسلامی از بدو بنيانگذاری آن همواره جريان داشته است.
دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته در پيکار عليه استبداد حاکم جان باخته اند. چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف نارضايتی خود را از وضع موجود اعلام داشته و گاه بدون توجه به سياست سرکوبگرانه حکومت، به شکل مليونی به خيابان آمده اند تا انزجار خود را از سياست های غير دموکراتيک و ناعادلانه و تبعيض آميز حکومت اعلام دارند. آخرين نمونه آنها، جنبشهای گوناگون طی ماههای اخير و به ويژه، خيزش ديماه گذشته و اعتصابات و اعتراضات اخير می باشد.
در نتيجه اين اعتراضات، سيمای جمهوری اسلامی درسطح گسترده ای افشا شده و اين مقاومت ها و اعتراضات مردمی به همبستگی ملی و بين المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک شايانی نموده است.
ج: در طول چهاردهۀ گذشته، آزاديخواهان و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوريخواه با برنامه و روشهای متفاوت عليه حکومت جمهوری اسلامی مبارزه کردهاند. اما تجربه نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد عمل اين نيروها، امکان تاثيرگذاری آنها بر تحولات سياسی و شکلدهی آلترناتيو جمهوريخواه ودموکرات دشوار خواهد بود.امروز برای پيشرفت جنبش، ضرورت همکاری و اتحاد عمل اين نيروها بيش از هر زمان ديگری به امری حياتی تبديل شده است.
ما سازمانها و احزاب امضا کنندۀ اين تفاهم نامه، با برنامه، ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت که بر ضرورت اتحاد وسيع جمهوريخواهان دموکرات، برای استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پيوست آن و ارزش هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت و همزيستی همه طيف ها و گرايش های سياسی دموکراتيک، پايبنديم؛ ما نيروهائی که در راه تداوم، گسترش و تعميق جنبش اعتراضی مردم ايران که رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و نيروهای سياسی آزاديخواه جامعه می باشد مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک و مسالمت آميز، که خصلت نمای جنبش اعتراضی است، تاکيد داريم، تفاهم بر سر اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد گسترده جمهوريخواهان ايران می دانيم.
طرح مشترک ما:
١ - استقرار نظامی دموکراتيک در شکل جمهوری پارلمانی مبتنی بر جدايی دين و دولت ، تفکيک قوای سه گانه و پلوراليسم سياسی، انتخابی بودن همه نهادهای حکومت با رای مستقيم مردم و رعايت اصل تناوب قدرت. ما بر اين اصل تاکيد داريم که رای مردم يگانه منشاء قدرت و مشروعيت حاکميت است.
٢ – کشور ايران سرزمينی است که در نتيجه همزيستی مليتهای، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگر مجموعه های زبانی و اقليتهای مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پايدار و باهم ماندن مردمان ايران ضروری است : اولا هويت و حقوق ملی - دموکراتيک اين مردمان پذيرفته و حق تعيين سرنوشتشان به رسميت شناخته شود. ثانيا تمرکز قدرت و مرکز گرائی تاکنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در ساختار سياسی ايران بدهد.
ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.
٣ - جدايی دين و دولت و تضمين آزادی عقيده، دين و مذهب.
٤ - تامين آزادیهای سياسی، حقوق دموکراتيک و مدنی مردم، تضمين آزادی انديشه و بيان، رسانه ها و اطلاع رسانی، شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی برگزاری اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات و ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
٥ - تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی و مسلکی.
٦ - تعهد و تضمين حقوق و آزادی های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان های الحاقی آن.
٧ - لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشه دار کند.
٨ - تامين برابر حقوقی زنان با مردان، لغو هر گونه تبعيض جنسيتی، اجرای کامل مفاد کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و تضمين قانونی برای تامين امکانات لازم جهت رشد استعدادها و توانايیهای زنان در همه عرصههای زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سياسی.
٩ - تحکيم پايه های دموکراسی در کشور و تدوام همزيستی تاريخی مولفه های آن ايجاب می کند که حقوق برابر مليت های ايران و حقوق ـ ملی دموکراتيک مليت ها و اقوام ساکن ايران واحد، دموکراتيک و غير متمرکز در عرصه های ملی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی، تامين و تضمين گردد.
١٠ - تامين فرصتهای برابر برای دسترسی همگان به مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی
١١ - برقراری روابط سياسی ايران با همه کشورها بر پايه احترام متقابل، پذيرش اصل حق حاکميت مردم ايران، منافع ملی و پاسداری از صلح جهانی. ما با دخالت نيروهای خارجی در امور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران و آلترناتيو سازی توسط آن ها مخالفيم.
١٢ - جلب پشتيبانی افکار عمومی و حمايت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم ايران برای استقرار دموکراسی در کشور و اعمال فشار به جمهوری اسلامی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران و در همبستگی با مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران.
١٣ - مخالفت با بنيادگرايی، اعمال خشونت و تروريسم.
١۴ - ما برگزاری اجتماعات، تحصن، اعتصاب، راهپيمايی و اشکال متفاوت مبارزه، برخورداری از حق دفاع در برابر اعمال قهر حکومت و مبارزه مدنی برای رسيدن به مطالبات اقتصادی و سياسی را جزئی از حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.
اتحاد دمکراتيک آذربايجان
بيرليک جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران
حزب تضامن دمکراتيک اهواز
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ايران
حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
کومه له زحمتکشان کردستان
٢٠١٨ نوامبر ١۶
١٣٩٧ آبانماه ٢۵
آدرس تماس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

bakhtiyar


به کثیرالملّه بودن ایران، و سیستم فدرالیزم (خودگردانی سنتی) که ایران در زمان قاجار با آن اداره می شد، اشاره کردند؛ که متاسفانه با روی کار آمدن رضاشاه، این سیستم برچیده شده، آسیمیلاسیون و یکسان سازی هویتی و زبانی در دستور کار حکومت قرار گرفت؛ که جمهوری اسلامی نیز این میراث شوم را دنبال کرده است و باعث تجمع قدرت و ثروت در مرکز شده است.

kurt

زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی صبح روز شنبه، ۱۷ شهریور اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری و بسیاری از فعالان مدنی در روزهای اخیر خواستار توقف اجرای حکم این سه نفر شده بودند.

آسو حسن‌زاده، سخنگوی حزب دمکرات کردستان در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی از کشته‌شدن دستکم ۱۵ کادر حزب و زخمی‌شدن نزدیک به ۴۰ نفر دیگر در حمله موشکی سپاه خبر داد. دبیرکل‌های فعلی و پیشین حزب در میان مجروحان هستند.

köln ojak

Gurbanlykda didarlary täzeläp

Gadyrdan dostlar,

Biz bu ýyl hem şowhunly we şadyýan  Gurban baýramyny görkana tebigatyň goýnunda maşgalalar duşuşygyny gurmak bilen belleýäris.

Mümkin boldugyça gelip goşularsyňyz diýen umydymyz bar.

“Içmit”ler, kömür we ojaklar kultur ojagynyň tarapyndan üpjün ediljekdir.

Duşuşyk zamany:  Ýekşenbe, 26.08.2018                              

Sagat:    13-den ........ 19-a çenli

Ýeri:        Blücherpark, Escher Str.50  ,  50739 Köln

Türkmen Kultur Ojagy

Köln, 12.08.2018  

Anjan.Hajy

در تاریخ 14 جولای سالجاری کنفرانس- نشست دوم شورای دمکراسی خواهان ایران در شهر کلن آلمان برگزار شد که نمایندگان ملیت های ساکن ایران منجمله تورکمن ها و نمایندگان گروههای مختلف سیاسی در آن شرکت کردند. یکی از این شرکت کنندگان آقای آنجان نظری درباره این نشست به سایت "تورکمن آزاتلیغی" چنین گزارش داد. (گزارش به زبان تورکمنی می باشد)

گزارش آقای نظری

قبل از هر چیز سازمان های ملیت های غیر فارس باید حق تعیین سرنوشت خلق ها را برسمیت بشناسند و حاضر باشند در چارچوب یک ایران آزاد و دمکراتیک این حق تعیین سرنوشت را در اشکال مختلف خود – بر اساس توافقات – پیاده کنند .

این روزها بحث داغ فدرالیسم همراه با نشستها و کنفرانس های گوناگون در کشورهای مختلف توسط ایرانیان ادامه دارد. امروزه در دنیا رژیم های دیکتاتور و تمرکزگرا محکوم به نابودی اند.

(30 مای/9 خرداد 1358)توركمنصحرادا " ايل گويجى" "خبرنامه توركمن صحرا"، "نشریه کانون زنان مبارز" و "دايخان" يالى قازيات ژورنالار نشير اديليپ باشلاندى. - "مدنى و سياسی اوجاغينگ" هنری بؤلومی  "کانون هنر و فولكلوريك" دؤره ديلدى.

کنگره ملیت‌های ایران فدرال كه متشكل از 14 حزب و سازمان سياسى وابسته به مليت‌هاى ايران در نشست مجمع عمومی خود، در روزهای 26 و 27 مه 2018 در استكهلم سوئد، برگزار شد، خواستار اتحاد کلیه گروه‌های مخالف برای تغییر رژیم شد.

 •  کانون نویسندگان ایران هجوم به مراسم پنچاه سالگی خود را محکوم کرده و از مجامع فرهنگی در جهان خواسته است به برخوردهای سرکوبگرانه‌ی حکومت ایران اعتراض کنند و به دفاع از کانون نویسندگان ایران برخیزند ...

رئیس جمهورایالات متحده آمریکا، روزسه شنبه هشتم ماه مه اعلان کرد که این کشور از توافق برجام، به سبب عدم رعایت اصول آن ازطرف رژیم (ج.ا.ا) خارج شده وتحریم های تعلیق شده علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران را بازمی گرداند.

اخبار روز

هم میهنان گرامی، کارگران و زحمتکشان ! 
کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان روز جهانی کارگر را به همه شما شادباش می گوید. 
اول ماه مه، روز بین المللی اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان است. قریب به ۱٣۲ سال است که طبقه کارگر در همه‍ی کشورهای جهان این روز را به مناسبت سالگرد

بیانیه ی مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

کتابهای منتشر شده

آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز : 518
بازدید دیروز : 811
بازدید هفته :3479
بازدید ماه :9752
بازدید کل :112414

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون