اخبار روز

هم میهنان گرامی، کارگران و زحمتکشان ! 
کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان روز جهانی کارگر را به همه شما شادباش می گوید. 
اول ماه مه، روز بین المللی اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان است. قریب به ۱٣۲ سال است که طبقه کارگر در همه‍ی کشورهای جهان این روز را به مناسبت سالگرد

تظاهرات عظیمی که کارگران شیکاگو درروز اول ماه مه سال ۱۸۸۶ برپا داشتند، گرامی میدارند. تظاهرات کارگران شیکاگو برای کاهش مدت کار به ٨ ساعت در روز توسط پلیس دولت سرمایه داری آمریکا به خاک وخون کشیده شد و ده ها تن از کارگران جان باختند، ولی یاد این روز ازخاطره ها محو نگشت. برعکس، روز اول ماه مه به روز همبستگی مبارزات کارگران درسراسرجهان تبدیل گردید. درتمام این سالها، سرمایه داری و ارتجاع جهانی با تمام توان کوشیده است تا مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و طرح خواسته های کارگران گردد. استثمارگران و دولت های حامی آنها از نمایش اتحاد وهمبستگی وتشکل زحمتکشان و کارگران در روز جهانی کارگر به شدت هراس دارند. این هراس از آنجا ناشی می شود که دراین روز، کارگران همه کشورها از هر نژاد و ملیت و قوم و مذهب، بر علیه بیکاری، گرسنگی و استثمار، به طور مشترک به خیابان ها و میدان ها آمده و در مقابل جهان سرمایه داری صف آرایی میکنند. کارگران جهان در برابر استثمار، بردگی، تبعیض، فقر، فحشاء، جنگ و بیعدالتی گسترده، خواهان برابری و برادری، محو و نابودی استثمار، جهانی عاری از جنگ و فاشیسم و نژادپرستی ،جهانی دور از فقر و فحشا و تبعیض هستند. 
طبقه کارگر درعین اینکه آفریننده‍ی ثروت و نیروی محرکه‍ی تولید در جامعه است، پیش قراول و موتور انقلاب و پیشرفت بشمار می رود. بدون حضور طبقه کارگر درجنبش های دمکراتیک و رهایی بخش، هیچ انقلابی به پیروزی نهایی نخواهد رسید. حضور متشکل طبقه کارگر، ضامن پیروزی انقلاب و تعمیق آن به مرحله عدالت اجتماعی و پیشرفت و ترقی است. پیروزی انقلاب بهمن ۱٣۵۷ نیز مدیون مبارزات کارگران بویژه کارگران صنایع نفت بود. بدون حضور نفتگران قهرمان ایران که شیرهای نفت را بستند و به صفوف انقلاب پیوستند، رژیم سلطنتی و دیکتاتوری شاه سرنگون نمی گردید. اما از آنجا که کارگران فاقد تشکل های نیرومند سراسری بودند، نتوانستند مُهرخود را بر ادامه‍ی انقلاب بزنند. به همین دلیل، علیرغم پیکار قهرمانانه و تعیین کننده کارگران ، پس از سقوط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه، رهبری انقلاب توسط تجار بزرگ و کلان سرمایه داران و روحانیت حامی آنان غصب شد. 
کارگران و زحمتکشان! 
امسال درشرایطی به استقبال جشن اول ماه مه میرویم که بحران سرمایه داری به اوج خود رسیده است. استثمارگران برای حفظ و افزایش درآمد خود، جهان را با جنگ و خونریزی، به پرتگاه نابودی کشانده اند. بی خانمانی وتاراندن میلیونها انسان از سرزمین هایشان ، گرسنگی و فقر نتیجه‍ی سیاست های ضد بشری انحصارات سرمایه داری و کشورهای امپریالیستی است. در حالیکه یک درصد از مردم دنیا بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند، اکثریت مردم در تنگدستی، فقر و بیکاری بسر می برند. توزیع نا عادلانه ثروت و تسلط عده ای خاص بر وسایل تولید، جهان را به بی عدالتی محض کشانده است. 
بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورمان نیز بسیار عمیق تر شده است. بیکاری، گرانی و فقر بیداد می کند. رشوه، فساد، دزدی و اختلاس تمام ساختار رژیم را در هم تنیده است. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان همچنان از عدالت اجتماعی و حقوق دمکراتیک محروم هستند. قانون کار، بیمه اجتماعی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری مستقل کلماتی است که روی کاغذ مانده است. خصوصی سازی بی بند و بار کارخانه ها و موسسات بزرگ تولیدی و اقتصادی و واگذاری اغلب آنها به سپاه پاسداران و همچنین واردات بی رویه کالا به شدت به اقتصاد نیمه جان کشور صدمه زده و باعث بیکاری بیشتر گردیده است. دولت ضد کارگری جمهوری اسلامی حداقل دستمزد برای امسال را به اندازه‍ی یک سوم آنچه که کارشناسان ارزیابی کرده اند، در نظر گرفته است. سیاست سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام دگر اندیشان و فعالان کارگری همچنان ادامه دارد. بحران های منطقه ما و در گیری های نظامی در کشورهای همجوار نیز تاثیرهای منفی مستقیم بر زندگی مردم کشور ما مخصوصا بر زندگی کارگران و زحمتکشان دارد. 
از سوی دیگر مبارزات کارگران کشور در سالی که گذشت از رشد کیفی و کمی برجسته ای برخوردار بود. مبارزه برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری، مبارزه برای دریافت حقوق معوقه، مبارزه برای اضافه دستمزد ، مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد، مبارزه متحد برای تضمین امنیت شغلی و تضمین امنیت سندیکاها و اتحادیه کارگری. مبارزه برای بازگشت کارگران اخراجی، مبارزه علیه سیاست اخراج کارگران، مبارزه علیه خصوصی سازی صنایع و واحد های تولیدی ، مبارزه برای آزادی بی قید و شرط همه کارگران و سایرزندانیان سیاسی از زندان ها، مبارزه برای آزادی های دمکرتیک، متشکل تر از سابق و گسترده تر و دامنه دارتر جریان داشته است. 
کارگران و زحمتکشان خلقهای میهنمان ! 
مبارزات سراسری کارگران در سال گذشته با موفقیت هایی همراه بود. دست اندر کاران رژیم از ترس گسترش اعتراضات کارگری و پیوند آن با جنبش اعتراضی کم نظیر توده های جان به لب رسیده‍ی مردم که در دی ماه ۱٣۹۶ به اوج خود رسید، تن به عقب نشینی هایی داد. این عقب نشینی از سوی حاکمیت بویژه از طرف ولی فقیه، هر چند موقت و یا برای فریب باشد، بیانگر این واقعیت است که طبقه کارگر و متحدینش توان آن را دارند که رژیم را به عقب نشینی و پذیرش خواسته هایشان وادارند. 
البته اعتراضات شدید و حیرت انگیز توده های محروم و زحمتکش که حدود ۱۰۰ شهر را در بر گرفت، به همه شهرها و از جمله برخی از شهرهای دیگر خلقها گسترش نیافت. در ارتباط با این حقیقت، مسئله این است که زحمتکشان خلقهای ساکن ایران علاوه بر اینکه در معرض استثمار و دشواری های شدید اقتصادی هستند، از تبعیض های ملی و مذهبی رژیم جمهوری اسلامی نیز رنج میبرند و از حقوق دمکراتیک وملی و مذهبی خود برخوردار نیستند. ولی استثمار و بیکاری و گرانی و فقر و فلاکت و بی آبی و ظلم و ستم، فارس و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و سایر مرزبندی های زبانی و مذهبی را نمی شناسد. تجار بزرگ و کلان سرمایه داران و روحانیت حامی آنان که رهبری انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ را غصب کردند نیز بدون توجه به منسوبیت های ملی و زبانی خود، با همدستی و همکاری یکدیگر مانع از پیشروی عادلانه‍ی انقلاب گردیده و آن را به شکست کشاندند. لیکن جریانها و افکاری وجود دارند که مبارزه کارگران و زحمتکشان خلقهای ایران را به منسوبیت های خلقی و مذهبی تقلیل می دهند. چنین افکاری مبارزه علیه تبعیض های ملی و برای تحقق حقوق ملی خلقها را اولویت اوّل به حساب می آورند. در نتیجه، هنگامی که حرکات سراسری اعتراضی اوج می گیرد، دارندگان چنین افکاری در جهت ممانعت از شرکت زحمتکشان و کارگران منسوب به ملیت خود در اعتراضات سراسری تلاش می کنند. حال آنکه تجربه های تاریخی در میهنمان ، و از جمله تجربه فرقه‍ی دمکرات آذربایجان و نهضت ۲۱ آذر، نشان میدهند که جدا کردن مبارزه برای کسب حقوق ملی از مبارزه برای کسب آزادی و عدالت اجتماعی به هدف نمی رسد. چنین روشی فقط منجر به تفرقه و جدائی، و حتی افراط گرائی و دشمنی در صفوف خودِ نهضت های ملی می گردد. چنین افکار تفرقه افکنانه ای تنها به سود حاکمان مستبدی است که بانی و باعث اصلی همه محرومیت های کارگران و زحمتکشان همه‍ی خلق ها هستند. 

گرامی باد اول ماه مه، روز رزمجویانه کارگران جهان! 
پیروز باد مبارزه‍ی متحد کارگران و زحمتکشان همه‍ی خلقهای میهنمان! 
کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان 
اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) ۱٣۹۷

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

تهدید به دستگیری و اعدام گروه مقاومت قویونلی و رفقایش

نخست‌وزیر جدید بریتانیا نوه علی کمالِ خائن به جمهوری تورکیه!

اول ژوئن، سالروز جانباختن احمد آخوندوف گورگنلی در نبرد علیه فاشیسم هیتلری

اعلامیه شورای همبستگی تورکمن صحرا: سالگرد اعلام جمهوری تورکمنستان گرامی باد!

استفاده غیرمجاز از لگوی مرکز مطالعات به منظور مغشوش کردن اذهان

روزهای تلخ مهاجرت به کشور شوراها؛ از تورکمن صحرا تا تورکمنستان

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران