atam

روشنفکران ایرانی هیچوقت تحلیل درستی از تاریخ مدرن ترکیه و چگونکی غروب عثمانی نداده اند و همیشه از ملی گرایی ترکها بنام پان ترکیسم سعی در نفی آن داشتند در اصل ایرانیها میبایست بعنوان کشور همسایه آگاه به مسایل کشور همسایه می بودند. آثاری از آمریکای لاتین و یا آفریقا و حتی کتاب خانمی بنام اوریا فالاناچی (البته منظورم مطالعه نکردن اینها نیست منظورم در مورد تفکر ضد ترک روشنفکر ایرانیست) ترجمه و در اختیار روشنفکران از چپ و راست و مذهبیش گذاشته میشد. تا زمانیکه شخصا مسایل ترکیه را دنبال می کردم یک کلمه از چپ فارسی که دیگر ملیتهای ایرانی را هم تحت تاثیر قرار داده بود نشنیدم . با مطالعه فروپاشی عثمانی و مبارزه علیه 7 کشورتحت رهبری مصطفی کمال آتاترک که سمبل مبارزه برای فیدل کاسترو و چه گوارا و رهبر آفریقای جنوبی و کسانی مانند امان الله خان در افغانستان و مسلمانان هندوستان علیه انگلیس بوده است، روشنفکر فارس ساکت مانده بود. شخصا پس از آشنایی با این بزرگمرد تاریخ مدرن سوال چرا چپ حتی (از راست انتظاری ندارم) در ایران در این مورد ساکت مانده بود برایم پیش آمد.این سکوت چپ در بین چپهای ملیتها هم تاثیر گذاشته است.

 مقاله آقای علیرضا اردبیلی دقیقا نادرست میباشد .همانطور که در داخل ترکیه سعی در مخشوش کردن اذهان دال بر اینکه این کمالیستها هستند که میخواهند تصویری نادرست از وضعیت ترکیه نشان دهند.این تصویر را حزب عدالت و توسعه برهبری اردوغان از روز بقدرت رسیدنش پمپاژ کرده است تا ناکامیهای اقتصادی و سیاستهای مشکوک خود را سرپوشی کنند.چرا که در جامعه اینطور تبلیغ میشود که تا بقدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه کمالیستها در قدرت بوده اند در حالیکه حقیقت امر اینطور نیست و چون در ایران بخاطر اینکه بیش از نیمی از ترکیب جمعیت را ترکها تشکیل میدهند روشنفکران ایرانی هیچوقت تحلیل درستی از تاریخ مدرن ترکیه و چگونکی غروب عثمانی نداده اند و همیشه از ملی گرایی ترکها بنام پان ترکیسم سعی در نفی آن داشتند در اصل ایرانیها میبایست بعنوان کشور همسایه آگاه بمسایل کشور همسایه میبودند.از این منظر دوران فعالیت خود را بیاد میاورم که از آمریکای لاتین و یا آفریقا و حتی خانمی بنام اوریا فالاناچی (البته منظورم مطالعه نکردن اینها نیست منظورم در مورد تفکر ضد ترک روشنفکر ایرانیست) ترجمه و در اختیار روشنفکران از چپ و راست و مذهبیش گذاشته میشد.تا زمانیکه شخصا مسایل ترکیه را دنبال کنم یک کلمه از چپ فارسی که دیگر ملیتهای ایرانی را هم تحت تاثیر قرار داده بود نشنیدم .با مطالعه فروپاشی عثمانی و مبارزه علیه 7 کشورتحت رهبری مصطفی کمال آتاترک که سمبل مبارزه برای فیدل کاسترو و چه گوارا و رهبر آفریقای جنوبی و کسانی مانند امان الله خان در افغانستان و مسلمانان هندوستان علیه انگلیس بوده است روشنفکر فارس ساکت مانده بود.شخصا پس از آشنایی با این بزرگمرد تاریخ مدرن سوال چرا چپ حتی (از راست انتظاری ندارم)در ایران در این مورد ساکت مانده بود برایم پیش آمد.این سکوت چپ در بین چپهای ملیتها هم تاثیر گذاشته است.

اگر تاریخ فروپاشی عثمانی را بنگریم کمی شباهت به امپراطوری ترک قاجار دارد یعنی فعالیت نسل جوان افسران و روشنفکران درباری که بخاطر بی لیاقتی امپراطوران و نفوذ اجانب در دستگاه دولت و نبود رفرم برای مدرنیزه ساختن کشور به فعالیت علیه امپراطور برخاستند و از سوی دیگر نفوذ ستون 5 در دستگاه دولت (در قاجار فارسهای یهودی اسلام پذیرفته و شیعه را دین رسمی کرده .برای درک این مسیله کمی میباید منطقا تولد شیعه را دانست.نه در ایران بلکه عموما )و در عثمانی هم اعراب و یهودیهای درون دربار نقش بالایی در فروپاشی آن داشتند.البته که بی لیاقتی شرط اولی در این فروپاشیها داشت.

عثمانی آخرین نفسهای خود را میکشید و سرزمینهای تحت کنترل را در بالکان و مدیترانه و هندوستان ووو از دست میداد(بخشی بیلیاقتی امپراطور ولی بخش به فرصت طلبی و خاین بودن عربها برمیگردد.مسلمانان هند با وجود تحت فشار انگلیس بودند با عثمانی همکاری کردند و نفوذ 200 ساله جاسوسان انگلیس و دیگر کشورهای غربی).از یک امپراطوری که در سه قاره حاکم بود حتی ترکیه کنونی تحت اشغال هفت کشور یعنی1.آمریکا 2.قرانسه 3.انگلیس 4.ایتالیا 5.یونان 6 استرلیا 7.نیوزیلند و عصیان ارامنه و کردها تحت رهبری شیخ سعید(تمام کردها را نمیتوان در این دخیل دانست ).تحت اشغال بود.عثمانی مانند بیماری که سرطان بجانش افتاده باشد آخرین نفسهایش را میکشید.امپراطور مترسکی بیش نبود.مردم عادی در آناتولی و جاهای دیگر به ظلم و تجاوزهایی که از طرف ارامنه و یونانیها میشد عصیان کرده بودند.آتاترک در آن شرایط متولد شد و با درایت و فراستی که نشان داد توانست ترکیه امروز را حفظ کند.این پروسه و قرارداد لوزان خود دنیایی از مبارزه با متجاوزین است که قبلا امپراطور را مجبور بامضای قرارداد سرو کرده بودند که امپراطور بعنوان فیگور در مسند بماند و یک استان مرکزی را در اختیار داشته باشد.آتاترک تمام نقشه های آنها را بر آب کرد و بنیان ترکیه مدرن را بنا کرد.با وجود اصرار بعضیها برای اعلام سلطنت و مقام شاه و یا سلطان مفید بودن سیستم جمهوری را برای آینده ترکیه تشخیص داد.تحت رهبری او مجلسی را که امپراطور ممنوع کرده بود از نو شروع بکار کرد .

در مورد قوانینی که از مجلس گذشتند اولین کشور دنیاست که حقوق زنان در آن قید شده و این در دورانیست که در اروپا از یکطرف دیکتاتوری استالین در شوروی و موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان اوج میگرفت که نهایتا احتیاج به توضیحات نیست.آتا ترک از پس مانده های عثمانی یک جمهوری نوبنیاد را بنا نهاد و در عرض چند سال بدهیهای عثمانی را به بانکهای جهانی پرداخت. درایت او در حفظ نه شرقی نه غربی او بود.لنین رهبر انقلاب روسیه نامه هایی به آتاترک نوشته که در موزه حفظ میشود و حمایت او اشاره میکند.آتاترک بیطرف بودن خود را و تواناییهای غرب را برای پیشرفت اقتصادی ترکیه با حفظ استقلال در مد نظر داشت. حزب آتاترک یعنی حزب جمهوریخواه برهبری او و این انو که از زمان آتاترک سیستم چند حزبی را برای ترکیه درست تشخیص داده بودند در ایجاد حزب دموکراتیک و احزاب دیگر همکاری و پشتیبانی کردند.اقتدار کمالیستها تا سال 1954 برهبری این انو ادامه داشت.در سال 1954 دموکراتها با حمایتهای اقتصادی ئ سیاسی و شعار آزادی در انتخابات بقدرت رسیدند و از آن زمان بدبختی برای دموکراسی در ترکیه آغاز میشود.پس از بقدرت رسیدن حزب دموکرات با سیاستهای جلال بایار وابستگی به غرب آغاز میشود.کودتا های پی در پی در آندوره ها برای ضعیف کردن ارتش و محدود کردن دمکراسی و غیره آغاز میشود.

از سالهای 1960 آمریکا وارد فاز جدیدی در سیاستهای خود در دنیای اسلام بلاخص در خاورمیانه میشود یعنی اسلام سیاسی مطرح میشود.بخاطر همان خمینی و همزمان با او فتح الله گلن وهمچنین اخوان و غیره با حمایت و همکاری سیا آغاز میشود.برخوردهای خیابانی و کودتای 1980 در ترکیه برای هموار کردن مسیریست که طی شد که سرانجام آن حزب عدالت و توسعه برهبری اردوغان بود. حال بعضیها برای مخدوش کردن مسایل ترکیه بدون در نظر گرفتن این مسایل تمام 79 سال حکومتهای قبل از اردغان را به جمهوریخواهان اختصاص داده و سعی در مخدوش کردن تاریخ مدرن دارند تا تنیجه دلخواه را بگیرند.در صورتیکه در دوران حکومت کمالیستها نه کودتایی و نه سلب حقوق مردم نبوده است.و آن دوران دیکتاتوریهای اروپا و جنگهای امپریالیستی میباشد.رهبران حزب با درایتی که از خود نشان دادند وارد جنگ امپریالیستی جهانی دوم نشدند.در مورد پیشرفتهای آندوران و پسرفتهای دوران اردوغان میتوان ساعتها صحبت کرد.از مشخصه های دوران اردوغان ترویج تروریسم 2.ملزوم نبودن لیاقت در کارها 3.ترویج رشوه که در 17-25 نوامبر پس از افشای آن با گلن مسیرش عوض شد.4.نابودی کارخانه های تولید و منبع تولیدی به بهانه خصوصی سازی سرمایه های مملکت 5.محدود کردن آزادیها 6.اختلاف با کشورهای همسایه 7.پروژه های ساخت قصرها و امثال آن صرفا بخاطر رانت و رشوه 7.تقسیم و چند پارچه کردن جامعه برای ادامه حیات خود به خودی و بی خودی و ناخودی.8.تصفیه ارتش وووو که نتیجه همه آنها در نهایت رشد بدهیهای ترکیه به بانکهای جهانی که تا سال 2002 بقدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه 137 میلیارد دلار بود به حدود 500 میلیارد دلار میباشد.بخش اعظم اینها از طریق پولشویی در حسابهای بانکی اردئغان و اطرافیانش میباشد.اردوغان وقتی بقدرت رسید تنها انگشترش را بعنوان سرمایه در متینگها نشان میداد در حال حاضر یکی از ثروتمندترین افراد روی کره میباشد.ماسف دیکتاتورها از تاریخ نمی آموزند.دیکتاتورها تاریخ مصرف دارند و تاریخ انقضای آنها دست کسانیست که در بقدرت رسیدن آنها دست بالا را دارند.

با تمام این تلاشها و آخرین کودتای ناکام و مشکوک(زیرا بیش از هر کس بدرد اردوغان برای تصفیه مخالفین و بستن دهان مخالفین خورد.در ضمن از تحقیق در اینمورد سر باز میزنند که بحث بزرگیست) که در ترکیه بوقوع پیوست و علم کردن مسایلی مانند اینها برای محبوس کردن مخالفین و روزنامه نگاران…هنوز هم طرفداران سیاست آتا ترک قوی میباشد که در لحظه های بحرانی با وجود نفرت از آتاترک اردوغان را مجبور به عقب نشینی میسازد او سعی میکند خود را کمالیست واقعی اعلام کند. 80% جامعه در ترکیه آتاترک را قبول دارند .متاسفانه استفاده از نام او برای بعضیها باعث ضربه خوردن به اندیشه های استقلال طلبانه او میشود.

 • در مورد اسلامیزه شدن ترکیه، استفاده سیاسی از مذهب میباشد.ولی در کل اسلام مردم کوچه و خیابان ضربه جبران ناپذیری خورده است.
 • حزب عدالت و توسعه یک حزب اسلامی نیست بلکه یک حزب ساخت آمریکاست که برای حفظ و دفاع از منافع اسرائیل و غرب تشکیل شده است.
 • تا سال ۲۰۰۸ سالهای رشد اقتصاد در ترکیه بود و آنهم بخاطر حمایتهای غرب و بانکهای جهانی بود.البته تاوانش را اکنون میکشند.بخاطر اینکه بانکهای جهانی به این حزب خودی اعتبار بخشیده بودند.هر قرضی بالاخره باید پرداخت شود.قرض های گرفته شده نه به اقتصاد و گسترش و توسعه بلکه بخاطر پولشویی در ساخت و ساز پمپاژ شد. کشاورزی و دامداری ووو همه نابود شدند.روزهای بحرانی در ایتالیا و یونان را بخاطر بیاورید.
 • به بهانه خصوصی سازی رسانه ها و کارخانه ها…بخارجی و بانکهای جهانی پیشکش شد.
 • در مورد آمارهای دروغین و تقلبی و نتایج انتخابات سوالهای زیادی موجود است.ولی حزب عدالت و توسعه از شعار حاکمیت دست ماست و هر کاری خواستم میگنم تیشه بریشه دموکراسی در ترکیه زده و با ارعاب خواستار ادامه حاکمیت است.

برگرفته از نظرات Dawud Yakof و Aşir Tumach

در فیس بوک مقاله پست شده توسط طاهر شیرمحمدلی

اصل مقاله علیرضا اردبیلی با عنوان "افزایش مستمر سکولاریسم و تولرانس در ترکیه اردوغان"  در آدرس زیر:

http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/78111/?fbclid=IwAR0tnAa6ynaqRTG_B9CfVQKKq2cKbkBtsetYjMzDERtuE-ultjXes7BXskU

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

سندی بر تورکمن (اوغوز) بودن ایوبیان و صلاح الدین ایوبی

خود کامگی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورکمن صحرا ادامه دارد

یا فارسی حرف بزنید یا در مدرسه ثبت‌نام نمی‌شوید؛ طرح بسندگی زبان فارسی چیست؟

گرامی باد یاد و خاطره شهید خلق تورکمن ابراهیم ندیمی

26- مین سالگرد قتل عام روشنفکران تورکیه توسط آدامخواران دینی

زهرچشم گرفتن از تورکمن ها یا تحریف تاریخ؛ مانور نظامی سپاه در گنبدکاوس

کتابهای منتشر شده

رویدادهای مهم در تاریخ تورکمن

شخصیت های مهم تورکمن

بیاد جانباختگان جنبش ملی تورکمن

 • توماج
  توماج
 • حاج محمد آخوندی
  حاج محمد آخوندی
 • جلیل ارازی
  جلیل ارازی
 • محمد اراز بهنام
  محمد اراز بهنام
 • حکیم شهنازی
  حکیم شهنازی
 • پرویز ایران پور
  پرویز ایران پور
 • سافارگل خالدزاده
  سافارگل خالدزاده
 • نورقلی پور
  نورقلی پور
 • سلیمان محمدی
  سلیمان محمدی
 • حمید یگن محمدی
  حمید یگن محمدی
 • عبدالله قزل
  عبدالله قزل
 • دورت لر
  دورت لر
 • رحمان بردی ندیمی
  رحمان بردی ندیمی
 • بهروز آخوندی
  بهروز آخوندی
 • انین گوگلانی
  انین گوگلانی
 • آرچا بصیری
  آرچا بصیری
 • قربان شفیقی
  قربان شفیقی
 • آتا خانجانی
  آتا خانجانی
 • حمید فرجاد
  حمید فرجاد
 • بهمن ایزدی
  بهمن ایزدی
 • توماجی پور
  توماجی پور
 • خدایبردی پنق
  خدایبردی پنق
 • صوفی زاده
  صوفی زاده
 • حاللی حاللی زاده (آلغیر)
  حاللی حاللی زاده (آلغیر)
 • عبدالرحمان دلاور اینچه برون
  عبدالرحمان دلاور اینچه برون

نظرات کاربران